Cài đặt và cấu hình Subversion

1-      Cài đặt apache và svn:  yum install --exclude=*.i386 httpd* mod_dav_svn

2-      Cấu hình web apache:  vi /etc/httpd/conf.d/subversion.conf