Cài đặt và cấu hình Subversion

By Lê Lục Kim Sách

More...

Chống DOS đơn giản dạng SYN attack

By Lê Lục Kim Sách

If you want to block an ip when it reaches a limited number of connections then here is your solution
This script limits to 100 connections and on port 80 you can change both of them and run this at cron on every 1 minute.
http://kimsach.blogspot.com/2010/10/chong-dos-on-gian-dang-syn-attack.html

More...

OpenSSH SFTP with ChrootDirectory step by step

By Lê Lục Kim Sách

1- Cài đặt các gói hổ trợ
yum install --exclude=*.i386 gcc openssl-devel pam-devel rpm-build
2- Download các gói và import key
wget http://ftp.bit.nl/mirror/openssh/openssh-5.2p1.tar.gz
wget http://mirror.anl.gov/openssh/portable/openssh-5.2p1.tar.gz
wget http://mirror.anl.gov/openssh/portable/openssh-5.2p1.tar.gz.asc
wget -O- http://mirror.anl.gov/openssh/portable/DJM-GPG-KEY.asc | gpg --import
gpg openssh-5.2p1.tar.gz.asc

More...

Performance Benchmarks a Webserver

By Lê Lục Kim Sách

Static Non-KeepAlive test for Apache web server

i) Note down server load using uptime command
$ uptime

More...

Howto: Add a new yum repository to install software under CentOS / Redhat Linux

By Lê Lục Kim Sách

CentOS / Fedora Core / RHEL 5 uses yum for software management. Yum allows you to add a new repository as a source to install binary software.

Understanding yum repository

yum repository configured using /etc/yum.conf file. Additional configuration files are also read from the directories set by the reposdir option (default is /etc/yum.repos.d and /etc/yum/repos.d.

More...

Howto Setup yum repositories to update or install package from ISO CDROM Image

By Lê Lục Kim Sách

yum (Yellow dog Updater Modified) is a package manager for RPM compatible Linux systems such as CentOS Fedora core and latest Redhat Enterprise Linux.

So how do you use yum to update / install packages from an ISO of CentOS / FC / RHEL CD?

Creation of yum repositories is handled by a separate tool called createrepo which generates the necessary XML metadata. If you have a slow internet connection or collection of all downloaded ISO images use this hack to install rpms from iso images.

More...

Via yum Command Using DVD / CD as Repo

By Lê Lục Kim Sách

How do I install packages via DVD / CD using yum command under CentOS Community Enterprise Linux version 5.x?

CentOS Linux comes with CentOS-Media.repo which is used to mount the default locations for a CDROM / DVD on CentOS-5. You can use this repo and yum to install items directly off the DVD ISO that we release. Open /etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo file enter:
# vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo
Make sure enabled is set to 1:
enabled=1
Save and close the file. To use repo put your DVD and along with the other repos enter:
# yum --enablerepo=c5-media install pacakge-name
To only use the DVDmedia repo do this:
# yum --disablerepo=* --enablerepo=c5-media install pacakge-name
OR use groupinstall command
# yum --disablerepo=* --enablerepo=c5-media groupinstall Virtualization

 <cybercit>

More...

Install RRDTool

By Lê Lục Kim Sách

Installing RRDTool on RHEL

In order to install RRDTool on Red Hat Enterprise Linux / CentOS Linux 64 bit version you need to install few development tools and libraries.

More...

Netwok File System

By Lê Lục Kim Sách

1- Giới thiệu sơ lượt về NFS
NFS (Network File System) là giao thức chia sẻ file phổ biến trên UNIX. Nó cho phép mount một thư mục trên một máy tính từ xa vào một thư mục cục bộ.

More...

Bài học từ người quét rác

By Lê Lục Kim Sách

Bài học từ người quét rác

"Nếu không gặp được Allen - người quét rác 10 năm về trước có lẽ giờ này tôi đang quay cuồng trong vòng quay vô tận của đồng tiền" Giám đốc Thái Hà Books - Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ quan điểm sống của mình.

Học là việc của cả đời. Ngày tốt nghiệp đại học tôi mới mới bắt đầu sự nghiệp học hành của chính mình - học từ cuộc sống. Biết bao người thầy sau này đã dạy cho tôi vô vàn kiến thức. Họ là các giáo sư tiến sĩ các chủ tịch tổng giám đốc của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Tuy nhiên tôi không thể nào quên được một người thầy đặc biệt của mình - thầy Allen.

Giám đốc Thái Hà Books - Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Phụng Hà.

More...