Sự tích Phật Di Lặc - Đức Phật của sự an lạc và hạnh phúc

By Lê Lục Kim Sách

Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an lạc vui vẻ may mắn và hạnh phúc. Là vật phẩm tôn kính trong Phong Thủy mà khi chưng bày trong nhà sẽ mang lại rất nhiều điều tốt lành cho gia chủ gia đạo... Với độ trang nghiêm thông thường ta gọi đầy đủ phải là "Đức Phật Di Lặc"

More...

Điển tích đi bảy bước làm thơ "Củi đậu đun hột đậu "

By Lê Lục Kim Sách

Đời Tam Quốc (220-264) Tào Thực tự Tử Kiến là con thứ ba của Tào Tháo vốn có tài làm thơ hay được tiếng là đệ nhất thi nhân đời Tần-Hán nhưng có tính phóng túng. Tào Tháo thương lắm nhưng không thể truyền ngôi cho một chàng giàu tâm hồn nghệ sĩ ấy được.

More...

Việt Nam Sử Lược - PI-Chương 4

By Lê Lục Kim Sách

1. Triệu Vũ-Vương (207-137 tr. Tây-lịch).
Năm quí-tị (207) Triệu Đà đánh được An-dương-vương rồi sáp-nhập nước Âu-lạc vào quận Nam-hải lập thành một nước gọi là Nam-Việt tự xưng làm vua tức là Vũ-vương đóng đô ở Phiên-ngung gần thành Quảng-châu bây giờ.

More...

Việt Nam Sử Lược - PI-Chương 3

By Lê Lục Kim Sách

Khi Triệu Đà sang đánh An-Dương-Vương thì ở bên Tàu nhà Tần đã suy nhà Hán sắp lên làm vua nước Tàu đang vào lúc đại loạn phong tục chính trị đều đổi khác cả. Vả lại Triệu-Đà là người Tần cho nên đến khi lấy được Âu-Lạc gồm cả các quận ở phương nam lập làm một nước tự chủ bèn đem chính trị pháp-luật nước Tàu sang cai-trị đất Nam-Việt9. Vậy trước khi nói đến chuyện nhà Triệu ta nên xét-xem xã-hội nước Tàu lúc bấy giờ là thế nào .

More...

Việt Nam Sử Lược - PI-Chương 2

By Lê Lục Kim Sách

1. Gốc Tích Nhà Thục.
Nhà Thục chép trong sử nước ta không phải là nước Thục bên Tàu vì rằng cứ theo sử nước Tàu thì đời bấy giờ đất Ba Thục (Tứ Xuyên) đã thuộc về nhà Tần cai trị rồi thì còn có vua nào nữa. Vả sử lại chép rằng khi Thục Vương Phán lấy lấy được nước Văn Lang thì đổi quốc hiệu là Âu Lạc tức là nước Âu Lạc gồm cả nước Thục và nước Văn Lang. Song xét trong lịch sử không thấy đâu nói đất Ba Thục thuộc về Âu Lạc. Huống chi lấy địa lý mà xét thì từ đất Ba Thục (Tứ Xuyên) sang đến Văn Lang (Bắc Việt) cách bao nhiêu đường đất và có bao nhiêu núi sông ngăn trở làm thế nào mà quân nhà Thục sang lấy nước Văn Lang dễ dàng như vậy ? Sử cũ lại có chỗ chép rằng An Dương Vương họ là Thục tên là Phán. Như vậy chắc hẳn Thục tức là một họ nào độc lập ở gần nước Văn Lang chứ không phải là Thục bên Tàu. Sách "Khâm Định Việt Sử" cũng bàn như thế.

More...

Việt Nam Sử Lược - PI-Chương 1

By Lê Lục Kim Sách

1. Họ Hồng Bàng.
Cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông đi tuần thú phương nam đến núi Ngũ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ) gặp một nàng tiên lấy nhau đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương nam xưng là Kinh Dương Vương quốc hiệu là Xích Quỷ.
Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía bắc giáp Động Đình Hồ (Hồ Nam) phía nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành) phía tây giáp Ba Thục (Tứ Xuyên) phía đông giáp bể Nam Hải.

More...

Nước Việt Nam - Sơ Lược

By Lê Lục Kim Sách

Nước Việt Nam ta về đời Hồng Bàng (2897 - 258 trước Tây lịch) gọi là Văn Lang đời Thục An Dương Vương (257 - 207 trước Tây lịch) thì gọi là Âu Lạc. Đến nhà Tần (246 - 206 trước Tây lịch) lược định phía nam thì đặt làm Tượng Quận sau nhà Hán (202 trước Tây lịch - 220 sau Tây lịch) dứt nhà Triệu chia đất Tượng Quận ra làm ba quận là Giao Chỉ Cửu Chân và Nhật Nam. Đến cuối đời nhà Đông Hán vua Hiến Đế đổi Giao Chỉ làm Giao Châu. Nhà Đường lại đặt là An Nam Đô Hộ Phủ.

More...